แผนการกำกับดูแลกิจการที่ดี

บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด

ประจำปี พ.ศ. 2560 – 2564

1. แผนการนำนโยบายไปสู่การปฏิบัติ

                   โดยติดตามผลปีละ 1 ครั้ง


2. แผนการสื่อสารเพื่อสร้างความเข้าใจให้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน3. กิจกรรมต่างๆ เพื่อแสดงถึงความเข้าใจว่าองค์กรและสังคมจะต้องอยู่ร่วมกันได้โดยมีการเติบโตอย่างยั่งยืน4. การให้ความรู้ (e-Learning)


                   ทุกหลักสูตรปีละ 1 ครั้ง

สงวนลิขสิทธิ์ โดย บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด
เลขที่ ๑๒๐ ชั้น ๑ อาคารศูนย์ประชุมวายุภักษ์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร ๑๐๒๑๐ โทรศัพท์ ๐๒-๑๔๒-๒๒๒๒