วิสัยทัศน์ พันธกิจของ บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด

วิสัยทัศน์

               องค์กรสมัยใหม่ในการพัฒนาทรัพย์สินของรัฐให้เกิดมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจและสังคม อย่างมืออาชีพ ตามหลักธรรมาภิบาล

พันธกิจ

เพื่อให้บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด เป็นองค์กรสมัยใหม่ในการพัฒนาทรัพย์สินของรัฐให้เกิดมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจและสังคม อย่างมืออาชีพ ตามหลักธรรมาภิบาลตามวิสัยทัศน์ที่กำหนดไว้ข้างต้น จึงปรากฏพันธกิจ (Mission) 4 พันธกิจ ดังนี้
1. พัฒนาศูนย์ราชการให้ทันสมัย และบริหารจัดการให้เกิดความสมดุล
2. พัฒนาทรัพย์สินของรัฐ ให้เกิดมูลค่าเพิ่มทั้งในเชิงเศรษฐกิจและสังคม
3. พัฒนาธุรกิจใหม่ เพื่อเพิ่มช่องทางการหารายได้ที่หลากหลาย และสร้างประโยชน์แก่รัฐ 
4. พัฒนาองค์กรด้วยการบริหารจัดการสมัยใหม่

วัตถุประสงค์องค์กร

1. องค์กรมีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง ควบคู่กับการดำเนินโครงการเชิงสังคม 
2. สร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าขององค์กร
3. มีกระบวนการบริหารจัดการอาคารที่ได้มาตรฐาน 
4. ระบบงานและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ มีประสิทธิภาพ รวดเร็ว ถูกต้องแม่นยำ 
5. เสริมสร้างความผูกพันของบุคลากรต่อองค์กร
6. พัฒนาบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญและมีขีดความสามารถสูง 
7. ผลประกอบการทางการเงินที่เหมาะสม มีฐานะการเงินมั่นคง 
8. ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียให้ความเชื่อมั่นไว้วางใจต่อ ธพส.

ยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาทรัพย์สินของรัฐให้เกิดมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจและสังคม
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับการให้บริการและบริหารจัดการอาคาร
ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาระบบงานและเทคโนโลยีให้ทันสมัย
ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาบุคลากรให้เป็นมืออาชีพ
ยุทธศาสตร์ที่ 5 บริหารจัดการการเงินให้มีประสิทธิภาพ
ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาล บริหารจัดการอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม


แก้ไขล่าสุด : 16 พฤศจิกายน 2560
Vision

               To be a leading organization in the development and management property of the State to achieve maximum benefits.

Mission

                1. Create and manage state of the art Government Centre in the new dimension of collaboration

2. Development and management of the property of the State

Target

              1. To be in a Financial stability position

2. The satisfaction of the stakeholders

            3. Professional management based on the principles of corporate governance

                4. As an organization of learning and development

Strategic

               1. Seek for new project developments, and increase way in finding new income for Dhanarak Asset Development Company Limited

               2. Improving service and responding to the needs of our customers with systematic management and modern technology.

               3. Human resource development and management processes in an organization to balance and respond to the expectations of stakeholders and the overall society..

               4. Promoting sustainable social business

Update : 25 September 2015


สงวนลิขสิทธิ์ โดย บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด
เลขที่ ๑๒๐ ชั้น ๑ อาคารศูนย์ประชุมวายุภักษ์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร ๑๐๒๑๐ โทรศัพท์ ๐๒-๑๔๒-๒๒๒๒