พัฒนาและบริหารจัดการทรัพย์สินของรัฐให้เกิดประโยชน์สูงสุด

แนวนโยบายผู้ถือหุ้นภาครัฐ (Statement of Direction : SOD) ที่มีต่อรัฐวิสาหกิจ

                   บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด ได้รับมอบแนวนโยบายผู้ถือหุ้นภาครัฐ (Statement of Direction: SOD) ที่มีต่อรัฐวิสาหกิจจากกระทรวงการคลัง  โดย สคร. ในฐานะหน่วยงานกำกับดูแลและกำหนดนโยบายการพัฒนารัฐวิสาหกิจ ได้แบ่งรัฐวิสาหกิจออกเป็น 9 สาขา ธพส. จัดอยู่ในกลุ่มสาขาสาธารณูปการ มี SOD ภาพรวม/รายสาขา/รายแห่ง ดังนี้

                   SOD ภาพรวม : เป็นกลไกขับของรัฐในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมของประเทศได้อย่าง มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน

                   SOD รายสาขา : การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและอสังหาริมทรัพย์ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนและรองรับการเจริญเติบโตของสังคมเมืองและพื้นที่เศรษฐกิจอย่างยั่งยืน

                   SOD รายแห่ง : พัฒนาองค์กรให้เป็นเครื่องมือในการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ภาครัฐที่มีมาตรฐานและมีประสิทธิภาพ รวมทั้งได้รับการยอมรับด้านการบริหารจัดการ

                   หลักการและแนวทางการดำเนินงานตาม SOD ณ เดือนกรกฎาคม 2555

                   แผนระยะสั้น

                   1. เร่งรัดพัฒนาพื้นที่เชิงพาณิชย์ที่มีอยู่และอยู่ระหว่างการก่อสร้างให้สร้างรายได้เพิ่มขึ้น

                   2. พัฒนาการบริหารศูนย์ราชการให้สนองต่อความต้องการของลูกค้า

                   3. เร่งรัดเก็บหนี้ค้างชำระจากลูกค้าเพื่อแก้ไขปัญหาสภาพคล่อง

                   4. เร่งนำเสนอการพัฒนาโครงการตามแนวนโยบายของรัฐเพื่อสร้างรายได้แก่องค์กร

                   5. เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์กรในเชิงรุก เช่น การใช้ IT ในการเข้าถึงลูกค้าหรือจัดการข้อมูล

                   แผนระยะยาว

                   พัฒนาองค์กรให้เป็นเครื่องมือของกรมธนารักษ์ในการทำหน้าที่พัฒนาและบริหารศูนย์ราชการและที่ราชพัสดุเชิงพาณิชย์ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการใช้ทรัพย์สินของภาครัฐ


แก้ไขล่าสุด : 25 พฤศจิกายน 2559

          Statement of Direction (SOD)

     Overview SOD : As the economic strategy-driven mechanism and the country's social, based on operations that are effective according to the principles of good governance.

     Branch SOD : Meet the basic requirements and promote to raise people's quality of life. Including real estate development achieve maximum benefit

     List of SOD : Organizational development as a tool in the development of real estate sector standards and efficiency. As well as the accepted management

          Short-term plan

1.      Accelerate the development of commercial areas, existing and under construction to generate income.

2.      Executive Development Government Center to respond the needs of the customer.

3.      Outstanding debt collection from intensive to resolve liquidity.

4.      Accelerate the development projects according to the policies of the state. To generate income to the organization.

5.      Enhancing enterprise management. commercial-scale offensive, such as using IT to access or manage data.

          Long-term plan

Organizational development as a green Treasury activity tool to serve the development and management of Office and commercial application so that the maximum benefit in using the property of the Government.


Update : 1 May 2015สงวนลิขสิทธิ์ โดย บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด
เลขที่ ๑๒๐ ชั้น ๑ อาคารศูนย์ประชุมวายุภักษ์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร ๑๐๒๑๐ โทรศัพท์ ๐๒-๑๔๒-๒๒๒๒