นางสาวอมรรัตน์ กล่ำพลบ

ประธานกรรมการ

นางจิรสา วงศ์ธรรมสรณ์

กรรมการ

นายวรชัย ตั้งคุณาภรณ์

กรรมการ

นายสุรกิจ เมืองแก้ว

กรรมการ

นายรัฐภพ พงศ์ชัยประทีป

กรรมการ

นางวิภาวี สุรเจริญเวชกุล

กรรมการ

นางสาวฑาริกา สกลนภรัตน์

กรรมการ

นายภูศิษฐ์ ทองมา

กรรมการ

นายมนตรี ศรีวงศ์

กรรมการ

นางสาวจิรภัทร์ แมลงภู่

กรรมการ

นางสาวอรุชา นันทิยะกุล

กรรมการและเลขานุการ

สงวนลิขสิทธิ์ โดย บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด
เลขที่ ๑๒๐ ชั้น ๑ อาคารศูนย์ประชุมวายุภักษ์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร ๑๐๒๑๐ โทรศัพท์ ๐๒-๑๔๒-๒๒๒๒