en-US th-TH
ผลการสอบราคาจ้างปรับปรุงห้องน้ำ T4(Core S2) บริเวณชั้น 1 และ T6(Core E1) ชั้น 2

ผลการสอบราคาจ้างปรับปรุงห้องน้ำ T4(Core S2) บริเวณชั้น 1 และ T6(Core E1) ชั้น 2

Status : ได้ผู้คัดเลือกแล้ว

Posted on 31, พ.ค. 2017
ผลการสอบราคาซื้อรถโดยสารพลังงานไฟฟ้าภายในศูนย์ราชการฯ

ผลการสอบราคาซื้อรถโดยสารพลังงานไฟฟ้าภายในศูนย์ราชการฯ

Status : ได้ผู้คัดเลือกแล้ว

Posted on 31, พ.ค. 2017
ประกาสผลสอบราคาปรับปรุงซ่อมแซมพื้นถนนคอนกรีตแตกร้าวหลุดร่อน

ประกาสผลสอบราคาปรับปรุงซ่อมแซมพื้นถนนคอนกรีตแตกร้าวหลุดร่อน

Status : ได้ผู้คัดเลือกแล้ว

Posted on 21, เม.ย. 2017
ประกาศผลสอบราคางานจัดจ้างงานปรับปรุงพื้นหินขัดลานเอนกประสงค์อาคารรัฐประศาสนภักดีชั้น2

ประกาศผลสอบราคางานจัดจ้างงานปรับปรุงพื้นหินขัดลานเอนกประสงค์อาคารรัฐประศาสนภักดีชั้น2

Status : ได้ผู้คัดเลือกแล้ว

Posted on 18, เม.ย. 2017
ประกาศผลสอบราคาจัดจ้างงานปรับปรุงห้องน้ำT1 (Core N3)บริเวณชั้น1และชั้น2 อาคารรัฐประศาสนภักดี ศูนย์ราชการฯ

ประกาศผลสอบราคาจัดจ้างงานปรับปรุงห้องน้ำT1 (Core N3)บริเวณชั้น1และชั้น2 อาคารรัฐประศาสนภักดี ศูนย์ราชการฯ

Status : ได้ผู้คัดเลือกแล้ว

Posted on 9, มี.ค. 2017
ประกาศผลสอบราคาจัดจ้างเปลี่ยนอุปกรณ์โช๊คประตูฝั่งพื้นทางเข้า-ออก อาคารรัฐประศาสนภักดีและอาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์

ประกาศผลสอบราคาจัดจ้างเปลี่ยนอุปกรณ์โช๊คประตูฝั่งพื้นทางเข้า-ออก อาคารรัฐประศาสนภักดีและอาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์

Status :

Posted on 3, มี.ค. 2017
ประกาศผลสอบราคาจัดจ้างงานทำความสะอาดระบบปรับอากาศ(Fan Coil Unit,FCU) ภายในศูนย์ราชการฯ

ประกาศผลสอบราคาจัดจ้างงานทำความสะอาดระบบปรับอากาศ(Fan Coil Unit,FCU) ภายในศูนย์ราชการฯ

Status :

Posted on 27, ก.พ. 2017
ประกาศผลประกวดราคาจ้างงานควบคุม ดูแล บำรุงรักษา

ประกาศผลประกวดราคาจ้างงานควบคุม ดูแล บำรุงรักษา

Status : ได้ผู้คัดเลือกแล้ว

Posted on 12, ม.ค. 2017
ประกาศผลการประกวดราคางานจัดจ้างควบคุม ดูแล บำรุงรักษาระบบวิศวกรรมของอาคารสำนักงานศาลปกครอง ศูนย์ราชการฯ

ประกาศผลการประกวดราคางานจัดจ้างควบคุม ดูแล บำรุงรักษาระบบวิศวกรรมของอาคารสำนักงานศาลปกครอง ศูนย์ราชการฯ

Status : ได้ผู้คัดเลือกแล้ว

Posted on 12, ม.ค. 2017
RSS
สงวนลิขสิทธิ์ โดย บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด
เลขที่ ๑๒๐ ชั้น ๑ อาคารศูนย์ประชุมวายุภักษ์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร ๑๐๒๑๐ โทรศัพท์ ๐๒-๑๔๒-๒๒๒๒